iş planı

Comp Music projesinin bir çalışma planı olsa da bu yalnızca bir plandır. Proje, çalışma sürecinde elde edilen sonuçlara ve ortaya çıkabilecek olan yeni fikirlere bağlı olarak yönünü değiştirebilir. Aşağıda üzerinde yeniden düşünülmeye açık olan bir proje çalışma planı sunulmuştur:

Üzerinde çalışılacak olan kültüre özgün problemler henüz tanımlanmamıştır ve bu problemlerin tanımlanması devam eden ana işlerden birisidir. Bununla birlikte iddialı hedeflerimizle başa çıkabilmek amacıyla ana görevler ve araştırma yaklaşımları tanımlanmıştır. Bunlar: (1) seçilen müzik repertuvarlarından ses kayıtları, metadata, tanımlar, notalar ve diğer tüm gerekli kültürel bağlam bilgilerinin toparlanması ve düzenlenmesi; (2) seçilen repertuvarları kendi kültürel bağlamlarında anlayabilmek için gerekli müzikolojik referansları belirlemek ve çalışmak; (3) toparlanan müzik koleksiyonunun etiketlenmesi ve analizi için gerekli ontolojileri dizayn etmek; (4) seçilen müzik koleksiyonlarını açıklamaya yardımcı olması için işitsel içerik analizi yöntemleri üzerine çalışmak; (5) kişileri ve toplulukları karakterize etmek ve onların müzikal tercihleri ve davranışlarını modellemek için bir sosyal-hesaplama yaklaşımı üzerine çalışmak; ve (6) bu projenin sonuçlarını birleştirerek, araştırmanın yaklaşımı ile dünyamızın müziklerinin araştırılmasıyla olan ilgisini gösterecek sistemler geliştirmek.

 

İş paketi 1: Müzik repertuvarı

 • Hedef: Proje kapsamında seçilen kültürlerden müzik repertuvarı toplanması: ses müzik dosyaları, metadata, betimlemeler, notalar, ve buna ek olarak müziği bağlamına oturtacak bütün kültürel ve sosyolojik bilgi.
 • Süreç ve kullanılacak teknolojiRepertuvarlar, edinilen CD'ler, internet kaynakları, kütüphane kaynakları ve kişisel koleksiyonların birleştirilmesiyle oluşturulacaktır. Müzik uzmanları koleksiyonları etiketleyecek, tanımlayacak ve açıklayacaktır. Hedef 4'ün analiz sonuçları eklenecek. Bilgisayar donanım ve yazılım altyapısı, depo, hesaplama ve doğrulama sistemlerini içerecek.
 • Beklenen sonuçlar: RDF bilgi modelini kullanan (mümkün olduğunda Creative Commons lisansı kullanılarak), geniş bir açık müzikal bilgi deposu.
 • Süre: Bütün proje süresince, fakat proje ilerledikçe azalan bir yoğunlukta.
 • Dahil olacak profiller: Projede seçilmiş olan kültürlerden müzikologlar, müzisyenler ve MTG'den müzik bilgisi işleme konusunda çalışan araştırmacılar.
 • Proje kaynağından ayrılan oran: 20%
 • Ara hedef programı: 18. ay: Altyapı ve data formatlarının tanımlanması. Osmanlı ve Hindistan (Karnatik, Hindustani) müziklerinden temel repertuvarın sağlanması. 36. ay: Altyapı deposunun sağlanması. Endülüs ve Çin'e ait temel repertuvarın sağlanması. 54. ay: Osmanlı ve Hindistan (Karnatik, Hindustani) müzikleri genişletilmiş repertuvarının sağlanması. . 60. ay: Endülüs ve Çin'e ait müziklerin genişletilmiş repertuvarının sağlanması.

İş paketi 2: Müzikolojik çerçeve

 • Hedef: Proje kapsamındaki kültürleri kendi bağlamlarında anlayabilmek için müzikolojik ve kültürel çalışmalar yapmak.
 • Süreç ve kullanılacak teknoloji: Her repertuvarın müzikal özelliklerini, benzerlik ve farklarını ve bunları klasik Batı kültüründen ayıran noktaları incelemek. Özellikle, benzerlikler, müzik kategorizasyonu, müziğin kullanım bağlamlarına odaklanacağız. Bilgiyi birleştirip bütünleştirmek ve kullanıcının tanımladığı müzikolojik kriterlerle çokboyutlu bir analiz yapmak için Humdrum gibi açık notasyon sistemleri kullanacağız.
 • Beklenen sonuçlar: Batı-dışı müziklerdeki müzikolojik ve bilişsel teoriler, çokkültürlü bir yaklaşımla incelenecek.
 • Süre: Bütün proje boyunca sürecek. Bu görev ve projede belirlenmiş olan diğer görevler arasında sürekli olarak geri-bildirim yapılacaktır.
 • Dahil olacak profiller: Her müzik kültüründen müzikologlar ve hesaplamalı müzikoloji alanında uzmanlaşmış araştırmacılar (MTG).
 • Proje kaynağından ayrılan oran: 20%
 • Ara hedef programı: 18. ay: Türkiye ve Hindistan müziklerinin müzikolojik araştırması. 36. ay: Endülüs ve Çin müziklerinin müzikolojik olarak çalışılması. 60. ay: Türkiye, Hindistan, Endülüs ve Çin müziklerinin karşılaştırmalı müzikolojik incelemeleri.

İş paketi 3: Müzikal ontolojiler

 • Hedef: Toplanmış olan koleksiyonun açıklanması için gerekli olan müzikal ontolojilerin ortaya konması.
 • Süreç ve kullanılacak teknoloji: Üç farklı yaklaşım kullanılacaktır: Uzman bilgisi çıkarmak, müzik dinleyicilerinin etiketlemesi ile tanımlama ve ağdan bilgi çıkarmak.
 • Beklenen sonuçlar: Proje kapsamındaki kültürleri destekleyecek Müzik ontolojisi Spesifikasyonuna katkıda bulunmak.
 • Süre: Bütün proje boyunca fakat proje ilerledikçe azalan bir şekilde.
 • Dahil olacak profiller: Müzikologlar, müzisyenler, kapsamdaki kültürlerden dilbilimciler ve (MTG) Müzik bilgi işleme araştırmacıları.
 • Proje kaynağından ayrılan oran: 10%
 • Ara hedef programı: 18. ay: Türkiye ve Hindistan müzikleri için işleyen bir ontoloji. 36. ay: Çin ve Endülüs müzikleri için işleyen bir ontoloji. 60. ay: işleyen ve birleştirilmiş bir ontoloji.

İş paketi 4: Hesaplamalı ses tanımları

 • Hedef: Seçilen müzik koleksiyonlarını tanımlamak için ses kayıtları ve 1. iş paketinde toplanan bilgileri kullanıp sinyal analiz teknikleri ve makine öğrenmesi yaklaşımları geliştirmek.
 • Süreç ve kullanılacak teknolojiHalihazırdaki MIR tekniklerinin geçerliliklerini test etmek. Müzik tanımlamanın farklı yönlerinin otomatik sınıflandırmasına nasıl yardımcı olduğunu incelemek. Batı dışı akort sistemlerini, icra tarzlarını ve müzik enstrümanlarını hesaba katan analiz teknikleri geliştirmek.
 • Beklenen sonuçlarVeri modelleri ve metadata, müzik açıklamaları içerecek şekilde İş paketi 1'de oluşturulan veritabanına eklenecek.
 • Süre: Bütün proje boyunca.
 • Dahil olacak profiller: Ses sinyalleri ve makine öğrenmesi konusunda uzmanlaşmış araştırmacılar (MTG) ve farklı müzik kültürlerinden uzmanlar.
 • Proje kaynağından ayrılan oran: 15%
 • Ara hedef programı: 18. ay: Hali hazırdaki ses analiz tekniklerinin Türkiye ve Hindistan müzik repertuvarlarını inceleme konusundaki sınırlılıklarının belirlenmesi. 36. ay: Türkiye ve Hindistan müzik repertuvarlarının analiz edilmesi ve spesifik teknik sonuçlar. Hali hazırdaki ses analiz tekniklerinin Endülüs ve Çin müzik repertuvarlarını inceleme konusundaki sınırlılıklarının belirlenmesi. 54. ay: Endülüs ve Çin repertuvarlarının analiz edilmesi ve spesifik teknik sonuçlar.

İş paketi 5: Topluluk Profilleme

 • Hedef: Kullanıcı ve toplulukların karakterizasyonu ve onların müzikal tercih ve davranışlarının modellenmesi.
 • Süreç ve kullanılacak teknoloji: Sosyal ağlardan, müzik dinleme davranışları, arama istatistikleri ve müzikal tercihleri ve ayrıca demografik, jeolojik ve fizyografik verilerden sonuçları yakalayan veri kaynaklarını keşfetmek.
 • Beklenen sonuçlar: Belirli bir kültürel bağlama uygun işitsel betimleyicileri, müzik ontolojileri bilgilerini, kişisel bilgileri, genel kültürel bağlamı ve kısa-vadeli davranışsal bağlamları içeren tercih ve davranış temsilleri
 • Süre: Bütün proje boyunca fakat proje ilerledikçe azalan bir şekilde.
 • Dahil olacak profiller: Seçilen müzikal kültürlerden uzman ve uzman olmayan kullanıcıların katkılarıyla insan-makine etkileşiminde uzmanlaşmış araştırmacılar (MTG).
 • Proje kaynağından ayrılan oran: 10%
 • Ara hedef programı: 18. ay: freesound.org sosyal ağından toparlanan verilerden elde edilen ilk kullanıcı ve topluluk modelleri. 36 ay: Hesaplamalı çalışmaların sürdürüleceği seçilen müzik kültürlerinin sosyal ağ sitelerini tespit etmek. 54. Ay: Kültüre özgü sosyal ağlara dayanan kullanıcı ve topluluk modelleri.

İş paketi 6: Sistem Entegrasyonu

 • Hedef: Dünya müziklerini inceleyebilen bir müzikal araştırma işlemini farklı açılardan yakalayabilen birleştirilmiş bir hesaplamalı modele doğru ilerlemek.
 • Süreç ve kullanılacak teknoloji: Hedef 4'te geliştirilmiş veri modellerini ve Hedef 5'te geliştirilmiş kullanıcı modellerini birleştirme. Sistemin kullanıcı, bağlam ve yeni verilerin mevcudiyetiyle evrimleşebilmesine olanak sağlayacak teknikler geliştirmek
 • Beklenen sonuçlar: Dünya müziklerinin araştırılması ile ilgili hesaplamalı modeller.
 • Süre: Bütün proje boyunca fakat proje ilerledikçe azalan bir şekilde.
 • Dahil olacak profiller: Seçilen müzikal kültürlerden uzmanların katkılarıyla MTG'den araştırmacılar.
 • Proje kaynağından ayrılan oran: 15%
 • Ara hedef programı: 54. ay: Kültür-temelli müzik araştırmaları için aktif hesaplamalı modeller. 60. ay: Kültür-temelli müzik keşfi için bir sistem prototipi.