Temeller

Temel Önerge

Günümüzün Bilgi Teknolojileri dünyadaki çokkültürlü gerçekliğe cevap verebilecek nitelikte değildir. Temelde pazarın dayattığı Batı kültürü kaynaklı paradigmalar Bilgi Teknolojilerine yansıtılmakta, ve bu sebepten dolayı dünya nüfusunun ancak küçük bir bölümünün dar bir bilgi alanına erişimi sağlanabilmektedir. Günümüz Bilişim Teknolojileri alanındaki araştırmalar ve girişimler (ve muhtemelen gelecekte yapılacak çalışmalar) bu eğilimi daha da güçlendirecektir. Bugün, pek çok Bilişim Teknolojileri araştırması Batı merkezli bir yaklaşımla yürütülmekte ve sonuç olarak veri modellerimiz, bilişsel modellerimiz, kullanıcı ve etkileşim modellerimiz ve ontolojimiz kültürel açıdan yanlı olmaktadır. Dünyadaki müzikal kültür zenginliğine rağmen, pek çok araştırmanın Batının ticari alandaki müziklerinin metadata ve CD’leri üzerinden yapılıyor olması bu durumun müzik bilgisi alanında özellikle etkili olduğunu göstermektedir.

Proje Amaçları

  • Müzik hesaplamaları alanında çokkültürlü bir bakış açısını desteklemek.
  • Müziğin tanımlanması ve formalizasyonunda ilerleme sağlamak, bunları hesaplamalı yaklaşımlar için daha uygun bir hale getirmek.
  • Ses sinyal tanımları (audio signal descriptions) ile semantik olarak anlamlı müzik kavramları arasındaki uçurumu azaltmak.
  • Batı harici müzik repertuvarına uygulanabilir bilgi modelleme teknikleri geliştirmek.
  • Kültüre özgü müzikal bağlamları temsil edebilecek hesaplamalı modeller formüle etmek.

Araştırmanın Yaklaşımı

Araştırma Kapsamında Seçilen Müzikal Kültürler

Dünyada müzikal alanda tekkültürlülüğe doğru bir gidiş olsa da, Çin, Hindistan, Türkiye, Endonezya gibi ülkelerde ve Arap dünyasında Batılı müzikal bağlamdan farklı bir formda bulunan ve klasik bir geleneğe dayanan sağlam müzik kültürleri bulunmaktadır.  Bu müzikal kültürler gerçek sosyal bağlamlarında varlıklarını sürdürüp icra geleneklerini devam ettirmektedirler. Ayrıca, bu kültürlerden bazıları üzerine kapsamlı müzikolojik ve kültürel çalışmalar da mevcuttur. Bu sebeple bu gelenekler Batı merkezli bilgi paradigmalarına meydan okuyabilecek araçlar geliştirmede ve Batı dışı bilgi modellerini inşa etmede bizlere birer temel teşkil edebilirler. Eğer bu kültürlerin müziklerini tanımlayabilir ve formalize edebilirsek, Batı merkezli bilgi modellerini dünya müziğinin zenginliğini kavrayacak şekilde geliştirebilir ve genişletebiliriz.

CompMusic projesi, Hindistan (Hindustani ve Karnatik), Türkiye (Osmanlı), Arap ülkeleri (Endülüs) ve Çin (Han) sanat müziği geleneklerini, bu kültürler üzerindeki hali hazırdaki bilgiler ışığında ve farklı müzikal kültürlerden uzmanlarla işbirliği içerisinde incelemek amacındadır. Projede bahsi geçen bütün bu kültürleri aynı derinlikte incelemek imkan dahilinde değildir. Burada ilk olarak Hindistan ve Türkiye üzerine odaklanıp, ilerledikçe diğer kültürleri de dahil edeceğiz.