పాలుపంచుకోండి

ప్రాజెక్ట్ బృందమే కాక, ఎవరైనా కాంప్ మ్యూజిక్ ప్రాజెక్ట్ లో పాల్గొని, లక్ష్య సాధనలో బాగం కావొచ్చు.

ఈ పరిశోధనలో కీలకమైన సంగీత సంప్రదాయాల గురించిన మంచి సమాచార వనరులు కాంప్ మ్యూజిక్ కి చాలా సహాయ పడగలవు. అటువంటి వనరులు క్రియేటివ్ కామన్స్ వంటి ఓపెన్ లైసెన్స్ తో లభ్యమైతే మరింత మంచిది. శోధించడానికి వీలున్న ఎటువంటి వనరుల్లోనైనా సరే, మీరు ఉపయోగపడే సమాచారం చేర్చగలిగితే అదే గొప్ప సహాయం అవుతుంది! అదే కాక, ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యాలపై మీ విమర్శనాత్మక సలహాలు, సూచనలు సదా అభినందనీయం.

కాంప్ మ్యూజిక్ లో పాలుపంచుకోవడానికి కొన్ని ఆలోచనలు: