మూలాలు

కాంప్ క్యూజిక్ కి సంబందించిన పరామర్శ గ్రంధాలు:

సంగీత సంగణన

మకం సంగీతం

భారతీయ సంగీతం

చైనా సంగీతం