முகப்புப்பக்கம்

காமப்மயூசிக், இசை கணிப்பு துறையில் உள்ள பல ஆராய்ச்சி சவால்களை, பன்கலாச்சார கோணத்தில் அணுகி, அத்துறையை மேம்படுத்தும் ஒரு முயற்சியாகும்.