CompMusic Seminar. Culture specific approaches in music technology: Turkish music case

Date: June 11th, 2014, from 13:00 to 17:30

Venue: Istanbul Technical University Turkish Music Conservatory, Musicology Department, BİSED Seminar room, Maçka, Istanbul (Turkey)

Organized by: Prof. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık (Istanbul Technical University) and Dr. Barış Bozkurt (Bahçeşehir Üniversitesi)

 

This seminar will overview the research being done in the CompMusic project with an emphasis on the work related to Turkish makam music. The seminar is free and open to the public. The presentations will target a non-technical audience and demonstrate the outputs of our research to musicians and conservatory students. 

 

 

OPENING and WELCOME [12:30] 

1) [12:40] Introduction to CompMusic and “Dünya”Xavier Serra [slides]

CompMusic is a large project funded by the European Research Council that aims to advance in the automatic description of music through the development of information modeling techniques applicable to five non-Western music traditions: Hindustani (North India), Carnatic (South India), Turkish-makam (Turkey), Arab-Andalusian (Maghreb), and Beijing Opera (China). By combining signal-processing and machine-learning methodologies we study the melodic and rhythmic aspects of these musics with the goal to identify musically meaningful patterns and develop similarity measures between them. In this introductory talk we will overview the goals of the project and the results obtained so far.

2) [13:00] Creating The Recorded Image of Turkish Art Music: The Decision Making Process in a Recording Session, Can Karadoğan [slides]

Bu sunumda Türk Sanat Müziği icra eden toplulukların stüdyo kayıt sürecinde karşılaşılan sorunları değerlendirilecek. Hücum kayıt sürecinin aşamaları ve yapılan kaydın stereo bir miks içindeki panoramik temsili konusu tartışılacak.

3) [13:20] Music technology for Turkish music: review of state-of-the-art and challengesBarış Bozkurt [slides]

Müzik teknolojisi araştırmaları ülkemizde çoğunlukla ses kayıt, müzik prodüksiyonu, konser sistemleri için kullanılan elektronik cihazlar ve yazılımların kullanımı ile sınırlı olarak düşünülen bir alan. Oysa, internet erişiminin kolaylaşması, veri depolama imkanlarının ve akıllı telefonlar benzeri taşınır cihazların kullanımının hızla artmasıyla beraber müzik teknolojisinin alt alanı olan müzik bilgi erişim (MIR: music information retrieval) ve hesaplamalı müzikoloji alanlarının giderek önem kazandığını görmekteyiz. Geleceğin müzik piyasasının şekillenmesinde önemli etkisi olacak bu alanlarda ülkemiz araştırmacılarının üretim süreçlerine katılımı büyük önem taşımakta.  Bu sunumda bu alanda, CompMusic projesi kapsamında ülkemizde yürütülen araştırmaların bir özeti yapılacak ve bu araştırma alanının açık problemleri Türk müziği odak alınarak tartışılacaktır.

4) [13:40] Automatic phrase segmentation on symbolic dataM. Kemal Karaosmanoğlu [slides] 

Otomatik ezgi bölütleme, sembolik müzik verilerinden yola çıkılarak gerçekleştirilen hesaplamalı ezgi analizi için önemli ön adımlardan birisidir. Birçok müzik türü için yaygın olarak çalışılmış bu alanda, Türk makam müziği nadiren ele alın­mıştır. Bu sunumda, hem uluslararası literatürde öne çıkan yöntemlerin Türk makam müziği eserleri üzerinde sınanmasıyla elde edilen sonuçlar paylaşılacak, hem de makam müziğinde ezgi ile usul kalıpları ve makama özel perdeler arasındaki ilişkiyi kullanarak sağlanan iyileştirmeler açıklanacaktır. 

5) [14:00] Automatic lyrics-to-audio alignmentGeorgi Dzhambazov [slides]

We apply a lyrics-to-audio alignment state-of-the-art approach to polyphonic pieces from classical Turkish repertoire. A phonetic recognizer is employed, whereby each phoneme is assigned a hidden Markov model (HMM). Initially trained on speech, the models are adapted on singing voice to match the acoustic characteristics of the test dataset. Being the first study on lyrics-to-audio alignment applied on Turkish music, it could serve as a baseline for singing material with similar musical characteristics. As part of this work a dataset of recordings from the classical music tradition is compiled. Experiments, conducted separately for male and female singers, show that female singing is aligned more accurately.

6) [14:20] Audio-Score alignmentSertan Şentürk [slides]

Notalar ve kayıtlar, bir müziği tanıyabilmek, analiz edebilmek ve icra edebilmek için başvurulabilecek en faydalı kaynaklardır. Notalar bizlere kolaylıkla incelenebilecek sembolik gösterimleri ile bir müziğin melodik ve ritmik yapısını ortaya koyar. Kayıtlar ise o müziğin yorumlanışı ve kültürel özellikleri üzerine önemli bilgiler içerir. Bu iki kaynağın birbirleri ile ilişkilendirilmesiyle, iki kaynağın da özelliklerini taşıyan bütünleşik bir kavrayış elde edebiliriz. Bu elde edilen veriler müzikoloji, müzik eğitimi gibi alanlarda önemli avantajlar ve kolaylıklar sağlayacaktır. Bu sunumda makam müziği  için geliştirdiğimiz nota ve icra eşleştirme teknolojileri tanıtılacaktır. Sunumda elimizdeki teknolojilerle otomatik beste tanımlama, karar sesinin frekansını bulma, bir kaydı bölümlere veya cümlelere ayırma ile nota-icra senkronizasyonunun nasıl yapılabileceği gösterilecektir. Otomatik eşleştirme teknolojilerimiz, özellikle müzikologların eser icralarını tarama ve incelemeleri esnasında elle yapmaları gereken işlemleri minimuma indirecek, onların ilgilendikleri konuya yoğunlaşmalarına fırsat tanıyacak ve bu sayede araştırmalarını önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.

7) [14:40] A Common Music Theory Framework For Conservatories: A 24-tone Tuning Solution to play Maqams, Especially for Tanbur & TouchKeys that is flexible although being fixed-pitched, and compatible with Western musicOzan Yarman 

Arel-Ezgi-Uzdilek’e alternatif ve aynı tanıdık arızi işaretler demetiyle notalandırılabilen "Yarman-24" adındaki perde düzeni, bilhassa Tanbur ve TouchKeys ile makamları doğru seslendirmede önerilmektedir. Batı müziği ile de tamamen uyumlu bu tek Ahenklik perde düzeni, 12-sesli bir “Modifiye Araton Temperamanı” çekirdeklidir ve yine beşliler çenberiyle ayrıca 17 seste kapanan bir döngü daha içermektedir. Dahil olduğum dört-yazarlı "Weighing Diverse Theoretical Models On Turkish Maqam Music Against Pitch Measurements" başlıklı makalemizde, 9 makam kategorisindeki 128 kayıt üzerinde yapılan perde ölçümlerinin histogram tepe noktalarıyla en yakın örtüşme sağlayan ses-sistemi Yarman-24 çıkmıştır (JNMR cilt 38, sayı 1, Mart 2009, s.45-70). Yarman24/31 "c" ve "e" versiyonları ile, daha da sağlam mikrotonal entonasyon ve güzel tınlamaklı alışıldık çokseslilik zemini sağlanmaktadır. Yarman24/31c bir Yaylı Tanbura tatbik edilmiş olup, ayrıca Andrew McPherson tarafından klavyeler için geliştirilen TouchKeys'e uyarlanmıştır.

8) [15:00] Microtonal Tuning Practices: The use of authentic intervals for the performance of Turkish folk musicBurak Tamer 

Max MSP ve Java’da uygulanmış olan mikrotonal akortlama sistemi makam müziği icra eden müzisyenler ile test edilmiştir. Bu akortlama yöntemi (Bozkurt, 2012) referans olarak teorik aralıklar yerine bir kayıt kullanmaktadır. Seçilen kayıt için frekans analizi yapılır ve tonal dağılım elde edilir. Akortlama işleminin gerçekleştirilebilmesi için bu veriler giriş sinyalinin gerçek zamanlı frekans değerlendirmesi ile beraber akortlama uyglaması arayüzünde görselleştirilir. Müzisyenlerin kullanmakta oldukları akortlama uygulamaları ve mikrotonal akortlama sistemi ile önerilen yaklaşım tartışılacaktır. Bu yöntemin müzikal fonksiyonelliği ve bir eserin otantik aralıkları ile icra edilmesinin önemi diğer tartışma konuları arasındadır.

[ Coffee Break 15:20-15:40 ]

9) [15:40] Computational analysis of Seyir, Barış Bozkurt, Nilgün Doğrusöz Dişiaçık [slides]

Bu sunumda seyir analizi için geniş bir repertuar üzerinden veri toplanmasını sağlayan bir aracın tanıtımı yapılacaktır.

10) [16:00] Computational analysis of UsulAndre Holzapfel 

Sounds in a piece of music form rhythmic patterns on the surface of a music signal, and in a metered piece these patterns stand in some relation to the underlying rhythmic mode or meter. In my talk, I present my recent work that investigates how the surface rhythm is related to the usul, which are the rhythmic modes in compositions of Turkish makam music. On a large corpus of notations of vocal pieces in short usul the ways notes are distributed in relation to the usul are observed. I will point out differences in these distributions between Turkish makam and Eurogenetic music, which imply a less accentuated stratification of meter in Turkish makam music. Changes in rhythmic style between two composers who represent two different historical periods in Turkish makam music will be demonstrated, a result that adds to previous observations on changes in style of Turkish makam music throughout the centuries.

11) [16:20] Cross-cultural analysis of vibrato: A case study comparing erhu and violin playing stylesLuwei Yang [slides]

Every culture has its own characteristic music. These characteristics can manifest themselves though unique properties of expressive features such as vibratos and portamentos. We aim to create a vibrato analysis scheme that can assist in cross-cultural music comparison. This talk focuses on a case study on vibrato performance style centred on the comparison of erhu (a two-stringed Chinese fiddle) and violin performances of the same music piece. The parameters studied include vibrato rate, extent, sinusoid similarity, and number of humps in the vibrato f0 envelope. Results show that erhu and violin playing have slightly different vibrato rates, but this difference is not significant.  However, erhu and violin playing styles have significantly different vibrato extents, with the erhu exhibiting greater extents than the violin. Moreover, the vibrato shapes of the erhu samples were more similar to a sinusoid than those of the violin samples. Furthermore, the number of vibrato f0 envelope humps is positively correlated with the number of beats for both erhu and violin. Within each instrument group, different players also exhibit different feature characteristics.

12) [16:40] Resources developed in CompMusic project for Turkish music research, Burak Uyar, Hasan Sercan Atlı [slides]

Bu sunumda CompMusic projesinde Türk müziği için oluşturulmuş ve kullanıma açılmış kaynakların tanıtımı yapılacaktır. 

13) [17:00] Design of a music exploration system for Turkish makam music, Barış Bozkurt, Burak Uyar, Hasan Sercan Atlı, Sertan Şentürk [slides]

Bu oturumda CompMusic projesinde tasarlanması planlanan müzik keşif (music exploration) sisteminin özetlenmesi ve tartışmaya açılması planlanmaktadır.