ముఖ పత్రం

ప్రపంచ సంగీత సంగణనలో సమకాలీన పరిశోధక అంశాల్ని, ఆయా సంస్కృతుల అవగాహనతో పరిశోధించి ముందుకు సాగడమే  కాంప్ మ్యూజిక్ ప్రధాన లక్ష్యం.

ఏప్రిల్ 7, 2011 న క్వీన్ మేరీ (లండన్) లో జరిగిన కాంప్ మ్యూజిక్ ప్రెజెంటేషన్: